Zuletzt geändert: 13. 05. 2021 (Konkordanzen), 08. 05. 2021 (Scripts)

Musik für Lauteninstrumente
Eine Datenbank von Peter Steur und Markus Lutz

Impressum/Kontakt

Datenschutzerklärung

Deutsch English

Die Seite wird aufgebaut, bitte warten!

 Alle Quellen

<<   US-NHub7   >>
<<  In den Einträgen blättern >>  

Einträge 1 bis 42 von 42 Einträgen (42 Stücke) werden angezeigt.

Verwendete Filter:
Instrumente = all,
Quelle = US-NHub7.


US-NHb Osborn fb7
Bibliothek: New Haven, Conn., Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library
Quelle online

US-NHub7 hat 42 Stücke


Liste der Quellen mit Konkordanzen zu US-NHub7
(25 Stücke haben 333 Konkordanzen)
Alphabetisch
Interne Konk. = 3
A-KR64 = 1
A-LIa475 = 1
A-SPLkk35 = 3
A-WmXIV.714 = 1
B-GarReg92.3 = 1
B-GarReg96.2 = 1
B-GarReg96.2 (set 27 March 1661, carrilon) = 1
Bataille_IV = 1
Bunbury = 1
CH-BuF.IX.70 = 2
CH-CH437 = 1
CH-SO_DA111 = 2
CZ-PnmXIIIB237 = 1
CamphuysenSR1624 = 1
Cromwell = 1
D-B479 = 4
D-B4022 = 4
D-B40141 = 5
D-BAUk85 = 2
D-B Ly A1 = 1
D-B_LyA1 = 1
D-Dl_M297 = 1
D-Fschneider45 = 1
D-HsM2768 = 1
D-KA678 = 2
D-KNhR242 = 2
D-Kl_Montbuysson = 9
D-LEm6-15 = 11
D-LEm11-26 = 2
D-Lr2000 = 1
D-LrKN146 = 3
D-LyA1 = 1
D-Mbs1511b = 1
D-Mbs1512 = 1
D-Ngm33748-1 = 2
D-Usch130 = 1
D-Usch130a-b = 2
D-WGuelf18.8 = 1
D-ZW_HS42 = 1
D-ZWb = 1
Drallius = 1
East = 9
EyckES1644 = 5
EyckFL1646 = 3
EyckFL1649 = 6
F-Pn28 = 1
F-Pn58 = 1
F-Pn941 = 1
F-Pn1186 = 5
Fuhrmann1615 = 1
GB-Cfm168 = 2
GB-Cfm168 (FWVB) = 8
GB-Cfm168(FWVB) = 1
GB-CtcO162 = 2
GB-Cu10444 = 2
GB-CuAdd2764-2 = 1
GB-CuAdd3056 = 1
GB-CuDd4.23 = 2
GB-CuDd5.20 = 1
GB-CuDd318 = 1
GB-CuDd422 = 1
GB-CuDd520 = 1
GB-CuDd521 = 2
GB-CuDd933 = 3
GB-Dd1424 = 1
GB-En Adv.5.2.15 = 1
GB-EnDep314 = 1
GB-Ge25 = 1
GB-HAB1 = 1
GB-Lam600 = 2
GB-Lam601 = 2
GB-Lam603 = 7
GB-Lbl30486 = 1
GB-LblAdd6402 = 1
GB-LblAdd17786-9&17791 = 1
GB-LblAdd30486 = 1
GB-LblAdd36661 = 2
GB-LblAdd38539 = 7
GB-LblEg2046 = 2
GB-LblSloane1021 = 5
GB-Lml46.78/748 = 1
GB-MpBRm832Vu51 = 1
GB-Och437 = 1
GB-Och531-2 = 1
GB-TWabergavenny Nevell = 1
Holborn1597 = 1
Hove1601 = 2
Hove1612 = 3
IRL-DmZ3213 = 2
IRL-Dtc408-1 = 1
IRL-Dtc408-2 = 2
IRL-Dtc410-1 = 1
J-Tn BM-4540-ne sig.B4 = 1
LT-Vs285LXXIX = 13
Manchester LVB = 2
Matchett = 1
MatthijszUK1649 = 1
MorleyFB1599 = 1
MortierON(2)1709 = 1
NL-AsAanw.169 (carillon) = 1
NL-HOwfa1667-1 = 1
NL-Lt1666 = 7
NL-UYlb20A6 = 1
NL-Ulb20A6 = 3
NL-Ulb20A21 = 1
NL-UlbRAR MSo2 = 1
NL-UlbRAR_MSo2 = 1
PL-Breslau114 = 1
PL-Kj40316 = 1
PL-Kj40641 = 1
Pacoloni1564 = 3
Phalese1563 = 1
Phalese1582 = 1
PhilidorII = 1
Pieuse alouette 1619 = 1
Playford1615 = 1
Playford1651 = 3
Playford1662 = 1
Playford1663 = 1
Playford1666 = 1
PlayfordED1651 = 1
Playford ED1686 = 1
Praetorius1612 = 1
RF-SPanN204 = 1
RF-SPanON204 = 1
RUS-SPanN204 = 1
Ravenscroft = 9
Richard Allison 1599 = 1
Robinson1603 = 1
Robinson1609 = 1
RogerON(1)1701 = 1
RogerON(2)1703 = 3
RogerON(4)1706 = 1
RogerON(6)1711 = 3
RogerON(10)1713 = 1
RogerON(11)1713 = 1
Rogers = 1
Rosseter1609 = 1
S-B172 = 2
S-Skma1 = 4
S-VX1500-1600 = 1
Scheidt1621 = 1
Scheidt1624 = 1
US-CA182 = 1
US-CAh179 = 3
US-CAh181 = 1
US-CAh182 = 2
US-CAh182 = 1
US-NHub13 = 1
US-NYplDrexel5609 = 2
US-NYplDrexel5612 = 1
US-NYpl_Drexel5609 = 3
US-Nj_Andrea = 1
US-SFscM21M3 = 1
US-WsVb280 = 9
Valerius1626 = 5
Vallet1615 = 4
Vallet1616 = 3
Vallet1642 = 2
Vreedman1569 = 1
Waissel1591 = 1
Walsingham = 1
Westminster105 = 1
Nach Anzahl der Konkordanzen geordnet
Interne Konk. = 3
LT-Vs285LXXIX = 13
D-LEm6-15 = 11
US-WsVb280 = 9
Ravenscroft = 9
East = 9
D-Kl_Montbuysson = 9
GB-Cfm168 (FWVB) = 8
GB-LblAdd38539 = 7
GB-Lam603 = 7
NL-Lt1666 = 7
EyckFL1649 = 6
Valerius1626 = 5
D-B40141 = 5
GB-LblSloane1021 = 5
F-Pn1186 = 5
EyckES1644 = 5
D-B4022 = 4
Vallet1615 = 4
S-Skma1 = 4
D-B479 = 4
RogerON(2)1703 = 3
D-LrKN146 = 3
EyckFL1646 = 3
NL-Ulb20A6 = 3
Hove1612 = 3
Pacoloni1564 = 3
A-SPLkk35 = 3
RogerON(6)1711 = 3
US-CAh179 = 3
US-NYpl_Drexel5609 = 3
GB-CuDd933 = 3
Playford1651 = 3
Vallet1616 = 3
GB-Cfm168 = 2
CH-BuF.IX.70 = 2
GB-LblEg2046 = 2
GB-CtcO162 = 2
Hove1601 = 2
GB-CuDd521 = 2
GB-Cu10444 = 2
CH-SO_DA111 = 2
GB-Lam600 = 2
GB-CuDd4.23 = 2
IRL-DmZ3213 = 2
GB-Lam601 = 2
S-B172 = 2
GB-LblAdd36661 = 2
D-KA678 = 2
D-LEm11-26 = 2
US-CAh182 = 2
US-NYplDrexel5609 = 2
D-Ngm33748-1 = 2
Manchester LVB = 2
D-Usch130a-b = 2
Vallet1642 = 2
D-BAUk85 = 2
IRL-Dtc408-2 = 2
D-KNhR242 = 2
NL-UlbRAR_MSo2 = 1
Walsingham = 1
PL-Breslau114 = 1
Playford1663 = 1
Playford1662 = 1
Phalese1582 = 1
Playford1615 = 1
Pieuse alouette 1619 = 1
NL-Ulb20A21 = 1
PL-Kj40316 = 1
PL-Kj40641 = 1
Phalese1563 = 1
Playford1666 = 1
NL-UlbRAR MSo2 = 1
PhilidorII = 1
RogerON(4)1706 = 1
PlayfordED1651 = 1
Rogers = 1
US-SFscM21M3 = 1
US-Nj_Andrea = 1
US-NYplDrexel5612 = 1
US-NHub13 = 1
US-CAh182 = 1
US-CAh181 = 1
US-CA182 = 1
Scheidt1624 = 1
Scheidt1621 = 1
S-VX1500-1600 = 1
Rosseter1609 = 1
RogerON(11)1713 = 1
Playford ED1686 = 1
RogerON(10)1713 = 1
RogerON(1)1701 = 1
Robinson1609 = 1
Robinson1603 = 1
Richard Allison 1599 = 1
Vreedman1569 = 1
RUS-SPanN204 = 1
RF-SPanON204 = 1
RF-SPanN204 = 1
Waissel1591 = 1
Praetorius1612 = 1
A-KR64 = 1
GB-Och437 = 1
NL-UYlb20A6 = 1
D-HsM2768 = 1
F-Pn941 = 1
F-Pn58 = 1
F-Pn28 = 1
Drallius = 1
D-ZWb = 1
D-ZW_HS42 = 1
D-WGuelf18.8 = 1
D-Usch130 = 1
D-Mbs1512 = 1
D-Mbs1511b = 1
D-LyA1 = 1
D-Lr2000 = 1
D-Fschneider45 = 1
GB-Cfm168(FWVB) = 1
D-Dl_M297 = 1
D-B_LyA1 = 1
D-B Ly A1 = 1
Cromwell = 1
CamphuysenSR1624 = 1
CZ-PnmXIIIB237 = 1
CH-CH437 = 1
Bunbury = 1
Bataille_IV = 1
B-GarReg96.2 (set 27 March 1661, carrilon) = 1
B-GarReg96.2 = 1
B-GarReg92.3 = 1
A-WmXIV.714 = 1
Fuhrmann1615 = 1
GB-CuAdd2764-2 = 1
NL-HOwfa1667-1 = 1
GB-MpBRm832Vu51 = 1
NL-AsAanw.169 (carillon) = 1
MortierON(2)1709 = 1
MorleyFB1599 = 1
MatthijszUK1649 = 1
Matchett = 1
J-Tn BM-4540-ne sig.B4 = 1
IRL-Dtc410-1 = 1
IRL-Dtc408-1 = 1
Holborn1597 = 1
GB-TWabergavenny Nevell = 1
GB-Och531-2 = 1
A-LIa475 = 1
GB-Lml46.78/748 = 1
GB-CuAdd3056 = 1
GB-LblAdd30486 = 1
GB-LblAdd17786-9&17791 = 1
GB-LblAdd6402 = 1
GB-Lbl30486 = 1
GB-HAB1 = 1
GB-Ge25 = 1
GB-EnDep314 = 1
GB-En Adv.5.2.15 = 1
GB-Dd1424 = 1
GB-CuDd520 = 1
GB-CuDd422 = 1
GB-CuDd318 = 1
GB-CuDd5.20 = 1
Westminster105 = 1

1 The Smirking Sheepheard
 (OT)    -   US-NHub7 / 81r
2 The Cobbler
 (OT)    -   US-NHub7 / 81r
ConcR373
1. GB-Lam600 / 89 (band)   | 2. GB-LblAdd38539 / 7v (1)   | 3. NL-Lt1666 / 384v   | 4. NL-Lt1666 / 393r   | 5. Playford ED1686 / 166   | 6. RogerON(11)1713 / 13 (2)   | 7. US-WsVb280 / 9r   | 8. Valerius1626 / 62  
3 My La: Hastings Allmaine
 (OT)    -   US-NHub7 / 81r
4 Sick Sicke
 (OT)    -   US-NHub7 / 81r
5 The merry Gypsie
 (OT)    -   US-NHub7 / 81r
6 Haue at thy Coat old woman
 (OT)    -   US-NHub7 / 81r
ConcR1486
1. GB-Lam603 / 38r (5)   | 2. Playford1651 / 38 (v)   | 3. Playford1666 / N°24 (citt)  
7 Mall Sims (Johan Leo Hassler, CLFVal I, N°87 - CLFVal II, N°15)
 (OT)    -   US-NHub7 / 81v
Conc_4432
1. B-GarReg96.2 (set 27 March 1661, carrilon)   | 2. D-B479 / 64v   | 3. D-B_LyA1 / 290 (kb)   | 4. D-Kl_Montbuysson / 59v   | 5. D-LrKN146 / N°59 (kb)   | 6. D-Mbs1511b / 4r   | 7. D-ZWb / N°165 (kb)   | 8. EyckES1644 / 7v (rec)   | 9. EyckFL1646 / 31v (rec)   | 10. EyckFL1649 / 8v (rec)   | 11. F-Pn1186 / 118v (kb)   | 12. GB-Cfm168 (FWVB) / 33 (2, kb)   | 13. GB-Cfm168 (FWVB) / 394 (2, kb)   | 14. GB-CuAdd3056 / 43r   | 15. GB-CuDd933 / 62v   | 16. GB-Lbl30486 / 21r (1, kb)   | 17. GB-LblAdd6402 / 2 (1)   | 18. GB-LblAdd30486 / 22r (1, kb)   | 19. GB-LblAdd36661 / 62v (kb)   | 20. GB-LblAdd38539 / 9v (2)   | 21. GB-LblEg2046 / 26v   | 22. GB-Och437 / 2r (kb)   | 23. Hove1612 / 59 (1)   | 24. LT-Vs285LXXIX / 35r   | 25. LT-Vs285LXXIX / 41v   | 26. LT-Vs285LXXIX / 58r (2)   | 27. MatthijszUK1649 / 32v   | 28. MortierON(2)1709 / 23   | 29. NL-UYlb20A6 / 15 (mel instr)   | 30. NL-Ulb20A6 / 13 (mel instr)   | 31. PL-Kj40316 / 14v (kb)   | 32. Pacoloni1564 / I.49r   | 33. Pacoloni1564 / II.41v   | 34. Pacoloni1564 / III.19v (1)   | 35. RF-SPanN204 / 29r (kb)   | 36. RF-SPanON204 / 29r (kb)   | 37. RogerON(2)1703 / 17 (1)   | 38. Rosseter1609 / N°25   | 39. S-Skma1 / 38v (kb)   | 40. S-Skma1 / 59v (kb)   | 41. US-NYplDrexel5609 / 92 (2, kb)   | 42. US-NYplDrexel5609 / 227 (kb)   | 43. US-NYplDrexel5612 / 156 (kb)   | 44. Valerius1626 / 207   | 45. Vallet1615 / 92   | 46. Vallet1616 / 8 (2)   | 47. Vallet1642 / 42r (violin)  

cf. ConcR52:
1. D-B4022 / 43v (4)   | 2. D-B40141 / 187r   | 3. D-Dl_M297 / 136   | 4. D-Fschneider45 / 3 (end only)   | 5. D-Kl_Montbuysson / 4r (2)   | 6. D-LEm6-15 / IV.11r   | 7. D-LEm6-15 / V.14v   | 8. D-LEm6-15 / XII.8r   | 9. D-LEm11-26 / 2 (1)   | 10. D-Mbs1512 / 67r   | 11. D-Ngm33748-1 / 76r   | 12. EyckFL1646 / 8v (rec)   | 13. F-Pn28 / 11r (2)   | 14. GB-En Adv.5.2.15 / 3 (mand)   | 15. GB-Lam601 / 11v   | 16. GB-LblSloane1021 / 76v (3)   | 17. GB-LblSloane1021 / 77v (1)   | 18. GB-LblSloane1021 / 78r (2)   | 19. LT-Vs285LXXIX / 6r (1)   | 20. LT-Vs285LXXIX / 54v (1)   | 21. LT-Vs285LXXIX / 54v (2)   | 22. LT-Vs285LXXIX / 54v (3)   | 23. LT-Vs285LXXIX / 58r   | 24. US-CA182 / 75v (citt)   | 25. US-NHub7 / 81v (1)   | 26. US-WsVb280 / 15v  
8 Souches March
 (OT)    -   US-NHub7 / 81v
ConcR289
1. D-B40141 / 38v   | 2. D-B40141 / 138r   | 3. D-B40141 / 138v   | 4. D-KA678 / 21r (1)   | 5. D-Kl_Montbuysson / 24r (1)   | 6. D-LEm6-15 / VIII.6r   | 7. D-LEm6-15 / X.16r   | 8. D-LEm11-26 / 4 (2)   | 9. D-Lr2000 / 8   | 10. D-Ngm33748-1 / 38r   | 11. D-Usch130 / N°82   | 12. EyckFL1646 / 18r (rec)   | 13. GB-Cfm168 / 347 (kb)   | 14. GB-Cfm168(FWVB) / 347 (kb)   | 15. GB-CuDd4.23 / 33v (citt)   | 16. GB-CuDd422 / 3v   | 17. GB-CuDd933 / 88r (1)   | 18. GB-HAB1 / 148v   | 19. GB-Lam601 / 7v (2)   | 20. GB-LblAdd38539 / 7v (2)   | 21. Hove1601 / 106v (2)   | 22. Hove1601 / 110r (1)   | 23. LT-Vs285LXXIX / 56v (2)   | 24. MorleyFB1599 / N°23 (cons)   | 25. NL-Lt1666 / 395v   | 26. Robinson1609 / H1v (citt)   | 27. S-Skma1 / 5v (kb)   | 28. US-CAh181 / *5r (35v, 1, citt)   | 29. US-CAh182 / 74v (citt)   | 30. US-WsVb280 / 8r   | 31. Vallet1615 / 91  
9 The merrie old woman
 (OT)    -   US-NHub7 / 81v
10 The Angelss voyce
 (OT)    -   US-NHub7 / 81v
ConcR33
1. A-LIa475 / 53v (2)   | 2. D-BAUk85 / 83   | 3. D-BAUk85 / 85 (2)   | 4. D-KA678 / 2r (2)   | 5. D-Kl_Montbuysson / 24r (2, fragm)   | 6. D-LEm6-15 / XI.3r   | 7. D-WGuelf18.8 / IV.12v   | 8. Fuhrmann1615 / 101   | 9. GB-Cfm168 (FWVB) / 280 (kb)   | 10. GB-CuDd520 / 3r (v)   | 11. GB-CuDd521 / 3r (1, rec)   | 12. GB-CuDd521 / 3r (2, rec)   | 13. GB-Dd1424 / 9v (citt)   | 14. Holborn1597 / C1r (citt)   | 15. IRL-Dtc408-2 / 113 (1)   | 16. Matchett / 20v (kb)   | 17. US-WsVb280 / 7v   | 18. Walsingham / N°27 (citt, v, fl)  

Moderne Editionen: RISM A/I H 2336, N°4

11 The Cana(ries)
 (OT)    -   US-NHub7 / 81v
12 Roddocks Jigge
 (OT)    -   US-NHub7 / 82r
ConcR371
1. US-WsVb280 / 3r (2)   | 2. US-WsVb280 / 6r (2)  

See Conc_4445:
1. GB-LblEg2046 / 33v   | 2. IRL-Dtc408-1 / 26 (3)  
13 Amyntas
 (OT)    -   US-NHub7 / 82r
14 Daphne
 (OT)    -   US-NHub7 / 82r
ConcR1105
1. B-GarReg92.3   | 2. CamphuysenSR1624 / 37v (kb)   | 3. Cromwell / 4v (kb)   | 4. D-Kl_Montbuysson / 26v   | 5. D-LrKN146 / N°212   | 6. Drallius / N°212 (kb)   | 7. EyckFL1649 / 3v   | 8. EyckFL1649 / 42r   | 9. EyckFL1649 / 66v   | 10. F-Pn1186 / 55v (kb)   | 11. GB-Cfm168 / 210 (kb)   | 12. GB-LblAdd17786-9&17791 / 7r   | 13. GB-Lml46.78/748 / 4v   | 14. GB-MpBRm832Vu51 / 15   | 15. Manchester LVB / 15 (v)   | 16. NL-HOwfa1667-1 / 4v   | 17. NL-Ulb20A6 / 14   | 18. NL-UlbRAR MSo2 / 37v   | 19. Playford1615 / 30 (v)   | 20. PlayfordED1651 / 30   | 21. RUS-SPanN204 / 21v (kb)   | 22. S-VX1500-1600 / 152v   | 23. US-NYpl_Drexel5609 / 138 (kb)   | 24. US-WsVb280 / 86v   | 25. Valerius1626 / 30   | 26. Vallet1642 / 38r  
15 The 10 comandments
 (OT)    -   US-NHub7 / 84v
upside down
ConcR1498
1. East / 274  
16 The Lords Prayer
 (OT)    -   US-NHub7 / 84v
upside down
ConcR1489
1. East / 275   | 2. Ravenscroft / 262   | 3. US-NHub7 / 85r (1, upside down)  
17 The 10 com.andm
 (OT)    -   US-NHub7 / 84v
upside down
ConcR1498
1. East / 274  
18 Psalm 119
 (OT)    -   US-NHub7 / 84v
upside down
ConcR1499
1. East / 218   | 2. Ravenscroft / 206  
19 The 81th Psalme
 (OT)    -   US-NHub7 / 84v
upside down
ConcR1500
1. East / 158   | 2. Ravenscroft / 148  
20 Psalm 137 When as we sate in Babilon
 (OT)    -   US-NHub7 / 84v
upside down
ConcR1501
1. East / 252   | 2. GB-CuAdd2764-2 / 8v (2)   | 3. Richard Allison 1599 / P4v (cons+v)  
21 The Lords Prayer
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1489
1. East / 275   | 2. Ravenscroft / 262   | 3. US-NHub7 / 84v (2, upside down)  
22 The 100. Psalme
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1490
1. East / 184  
23 Yorke tune
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1491
1. Ravenscroft / 266  
24 Martyrs Tune
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1492
1. Ravenscroft / 78  
25 St. Davids tune
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1493
1. Ravenscroft / 84  
26 Windsor or Eaton tune
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1494
1. Ravenscroft / 152  
27 The 18th Psalme
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1495
1. East / 48  

See: GB-CuAdd2764-2 / 8v (3)
28 Psalm 117 - Cambridge Tune
 (OT)    -   US-NHub7 / 85r
upside down
ConcR1497
1. Ravenscroft / 202  
29 Mr Goodwill his Maske for St Jo: Coll: Oxforde
 (OT)    -   US-NHub7 / 87v
30 A Maske
 (OT)    -   US-NHub7 / 88v
31 Sallingers Rounde (Pierre Guedron, CLFVal I, N°51 - CLF Val I, N°59)
 (OT)    -   US-NHub7 / 89r
ConcR19
1. A-KR64 / 19   | 2. A-SPLkk35 / 54 (2)   | 3. A-SPLkk35 / 55 (2)   | 4. A-SPLkk35 / 55 (4)   | 5. A-WmXIV.714 / 216v (kb)   | 6. B-GarReg96.2 / 22 (carillon)   | 7. Bataille_IV / 6v   | 8. CH-BuF.IX.70 / 291 (3)   | 9. CH-SO_DA111 / 3r   | 10. CH-SO_DA111 / 46r   | 11. CZ-PnmXIIIB237 / 11v   | 12. D-B479 / 2r   | 13. D-B479 / 6r   | 14. D-B479 / 8r   | 15. D-B4022 / 10v (1)   | 16. D-B4022 / 20r (1)   | 17. D-B Ly A1 / 195 (kb)   | 18. D-HsM2768 / 59 (2)   | 19. D-KNhR242 / 203r (1)   | 20. D-KNhR242 / 204r   | 21. D-Kl_Montbuysson / 2r   | 22. D-Kl_Montbuysson / 30r   | 23. D-Kl_Montbuysson / 94r   | 24. D-LEm6-15 / XI.11v (2)   | 25. D-LEm6-15 / XI.14v (1)   | 26. D-LEm6-15 / XI.26r   | 27. D-LEm6-15 / XII.10r   | 28. D-LrKN146 / 5v (kb)   | 29. D-Usch130a-b / 31r (viol)   | 30. D-Usch130a-b / 35r (viol)   | 31. D-ZW_HS42 / 90 (kb)   | 32. EyckES1644 / 49v (rec)   | 33. EyckES1644 / 50v (rec)   | 34. EyckES1644 / 58v (rec)   | 35. EyckES1644 / 60v (rec)   | 36. EyckFL1649 / 50v (rec)   | 37. EyckFL1649 / 60v (rec)   | 38. F-Pn58 / 44v (carillon)   | 39. F-Pn941 / 20r   | 40. F-Pn1186 / 78r (kb)   | 41. GB-Cfm168 (FWVB) / N°64 (kb)   | 42. GB-Cfm168 (FWVB) / N°148 (kb)   | 43. GB-CtcO162 / 128 (2)   | 44. GB-CuDd5.20 / 6r (v)   | 45. GB-CuDd318 / 5r   | 46. GB-Lam603 / 12r (2)   | 47. GB-Lam603 / 25r (1)   | 48. GB-LblAdd38539 / 16r (2)   | 49. GB-LblSloane1021 / 79r (1)   | 50. GB-LblSloane1021 / 79r (2)   | 51. GB-TWabergavenny Nevell / 166v (kb)   | 52. Hove1612 / 61v   | 53. Hove1612 / 61v (1)   | 54. IRL-DmZ3213 / 42   | 55. IRL-DmZ3213 / 182   | 56. IRL-Dtc408-2 / 103 (1)   | 57. J-Tn BM-4540-ne sig.B4   | 58. LT-Vs285LXXIX / 39r (band)   | 59. LT-Vs285LXXIX / 58r (3)   | 60. LT-Vs285LXXIX / 68r (3)   | 61. NL-AsAanw.169 (carillon)   | 62. NL-Lt1666 / 442r (1)   | 63. NL-Lt1666 / 442r (2)   | 64. NL-Lt1666 / 442v (1)   | 65. NL-Lt1666 / 442v (2)   | 66. NL-Ulb20A6 / 79   | 67. NL-Ulb20A21 / 3   | 68. NL-UlbRAR_MSo2 / 18v (kb)   | 69. PL-Breslau114 / 26v (violin)   | 70. PL-Kj40641 / 12v (1)   | 71. Phalese1582 / 82r (2, citt)   | 72. PhilidorII / 10 (2)   | 73. Pieuse alouette 1619 / 405 (voice)   | 74. Playford1663 / B1r   | 75. Praetorius1612 / Aa1v (1, CCLXIII)   | 76. RogerON(1)1701 / 7 (1)   | 77. RogerON(4)1706 / 3 (1)   | 78. RogerON(6)1711 / 8 (3, var)   | 79. RogerON(6)1711 / 9 (1, var)   | 80. RogerON(10)1713 / 12 (1)   | 81. S-B172 / 10v   | 82. S-B172 / 10v (1)   | 83. Scheidt1621 / N°29 (rec)   | 84. Scheidt1624 / N°263 (kb)   | 85. US-CAh179 / *4r (3, citt)   | 86. US-CAh179 / 11r (citt)   | 87.  US-CAh182 / 66v (citt)   | 88. US-CAh182 / 79r (citt)   | 89. US-NHub13 / 89r   | 90. US-Nj_Andrea / 2 (4)   | 91. US-SFscM21M3 / 69 (2)   | 92. US-WsVb280 / 87v (4)   | 93. US-WsVb280 / 87v (5)   | 94. Valerius1626 / 164   | 95. Vallet1615 / 63 (2)   | 96. Vallet1615 / 70   | 97. Vallet1616 / 34 (1, cnst)   | 98. Vallet1616 / 36   | 99. Vreedman1569 / 21v (2, citt)   | 100. Waissel1591 / L4v  
32 Lustie Soldier
 (OT)    -   US-NHub7 / 89r
ConcR1502
1. GB-Lam603 / 38r (4)  
33 The Queenes Coridon
 (OT)    -   US-NHub7 / 89r
34 Hearts Ease
 (OT)    -   US-NHub7 / 89r
35 An Allmaine
 (OT)    -   US-NHub7 / 89r
36 Mall Leddie
 (OT)    -   US-NHub7 / 89r
37 The Queenes Pansophle
 (OT)    -   US-NHub7 / 89v
ConcR349
1. CH-BuF.IX.70 / 291 (1)   | 2. D-B4022 / 26v (2)   | 3. D-B40141 / 46   | 4. D-Kl_Montbuysson / 2v (1)   | 5. D-LEm6-15 / X.3r (3)   | 6. D-LyA1 / 268 (kb)   | 7. GB-Cfm168 (FWVB) / 37 (kb)   | 8. GB-Cfm168 (FWVB) / 410 (kb)   | 9. GB-Cfm168 (FWVB) / 481 (N°293)   | 10. GB-CuDd4.23 / 6v (citt)   | 11. GB-CuDd933 / 83v   | 12. GB-Ge25 / 29v   | 13. IRL-Dtc410-1 / 71   | 14. LT-Vs285LXXIX / 57v (1)   | 15. Phalese1563 / 64r (2)   | 16. Playford1651 / 26   | 17. Playford1651 / 26 (violin)   | 18. Playford1662 / 206 (violin)   | 19. Robinson1603 / 33   | 20. RogerON(6)1711 / 24 (2)   | 21. S-Skma1 / 31r (kb)   | 22. Valerius1626 / 33   | 23. Westminster105 / 1v  
38 Essex last good night
 (OT)    -   US-NHub7 / 89v
39 Bonny Kate
 (OT)    -   US-NHub7 / 89v
40 The new Spanaletto
 (OT)    -   US-NHub7 / 89v
41 Thomas you cannot
 (OT)    -   US-NHub7 / 89v
42 The Queens ffuneralle
 (OT)    -   US-NHub7 / 89v
Conc_4339
1. Bunbury / 13v (kb)   | 2. CH-CH437 / 5r (kb)   | 3. F-Pn1186 / 36v (kb)   | 4. F-Pn1186 / 39r (kb)   | 5. GB-CtcO162 / 137   | 6. GB-Cu10444 / 45r   | 7. GB-Cu10444 / 94v   | 8. GB-EnDep314 / 18v   | 9. GB-Lam600 / 75v (l.v.)   | 10. GB-Lam603 / 31v (1)   | 11. GB-Lam603 / 38v (2)   | 12. GB-Lam603 / 44r (3)   | 13. GB-LblAdd36661 / 60v (kb)   | 14. GB-LblAdd38539 / 29r   | 15. GB-LblAdd38539 / 30r   | 16. GB-LblAdd38539 / 32r   | 17. GB-Och531-2 / N°31 (l.v.)   | 18. Manchester LVB / 47 (l.v.)   | 19. RogerON(2)1703 / 13 (1)   | 20. RogerON(2)1703 / 16 (6)   | 21. Rogers / 3r (kb)   | 22. US-CAh179 / 22v (citt)   | 23. US-NYpl_Drexel5609 / 2 (kb)   | 24. US-NYpl_Drexel5609 / 124 (kb)  

<<  In den Einträgen blättern >>  
<<   US-NHub7   >>


  Copyright © 2009-2021 Peter Steur, Markus Lutz