Zuletzt geändert: 17. 01. 2023 (Konkordanzen), 11. 12. 2022 (Scripts)

Musik für Lauteninstrumente
Eine Datenbank von Peter Steur und Markus Lutz

Impressum/Kontakt

Datenschutzerklärung

Deutsch English

Die Seite wird aufgebaut, bitte warten!

 Alle Quellen

<<   D-LEm11-26   >>
<<  In den Einträgen blättern   >>

Einträge 1 bis 10 von 15 Einträgen (15 Stücke) werden angezeigt.

Verwendete Filter:
Instrumente = all,
Quelle = D-LEm11-26.


D-LEm ms. III.11.26
Bibliothek: Leipzig, Städtische Bibliotheken, Musikbibliothek
Quelle online

D-LEm11-26 hat 15 Stücke


1
Passemezo Giouanni Baptista Besardi in F.A.UT. p b molle
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 1
ConcR1436 (1)1. PL-Kj40143 / 28v  
2
Chorea Anglica
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 2
ConcR52 (25)1. D-B4022 / 43v (4)   | 2. D-B40141 / 187r   | 3. D-Dl_M297 / 136   | 4. D-Fschneider45 / 3 (end only)   | 5. D-Kl_Montbuysson / 4r (2)   | 6. D-LEm6-15 / IV.11r   | 7. D-LEm6-15 / V.14v   | 8. D-LEm6-15 / XII.8r   | 9. D-Mbs1512 / 67r   | 10. D-Ngm33748-1 / 76r   | 11. EyckFL1646 / 8v (rec)   | 12. F-Pn28 / 11r (2)   | 13. GB-En Adv.5.2.15 / 3 (mand)   | 14. GB-Lam601 / 11v   | 15. GB-LblSloane1021 / 76v (3)   | 16. GB-LblSloane1021 / 77v (1)   | 17. GB-LblSloane1021 / 78r (2)   | 18. LT-Vs285LXXIX / 6r (1)   | 19. LT-Vs285LXXIX / 54v (1)   | 20. LT-Vs285LXXIX / 54v (2)   | 21. LT-Vs285LXXIX / 54v (3)   | 22. LT-Vs285LXXIX / 58r   | 23. US-CA182 / 75v (citt)   | 24. US-NHub7 / 81v (1)   | 25. US-WsVb280 / 15v  
3
Pa: Anglica (John Dowland, DowlandCLM, N°48)
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 2
ConcR44 (33)1. A-LIa475 / 28r   | 2. Besard1603 / 139v   | 3. Camphuysen1647 / 197   | 4. Camphuysen1655 / 227   | 5. Camphuysen1675 / 157   | 6. D-HsM2768 / 145   | 7. D-LEm6-6 / IV.6   | 8. D-LEm6-15 / VII.2v (1)   | 9. D-LEm6-15 / X.2r (1)   | 10. D-LEm6-15 / XII.12r (1)   | 11. D-LEm6-15 / XII.15v   | 12. D-Ngm33748-1 / 36v   | 13. F-Pn1186 / 120v (kb)   | 14. Fuhrmann1615 / 80   | 15. GB-CuAdd2764-2 / 10v   | 16. GB-CuDd14.24 / 28v (citt)   | 17. GB-CuDd211 / 48r (2)   | 18. GB-Lam600 / 11r (band)   | 19. GB-Lam601 / 10r (1)   | 20. GB-Ob a143 / 4v (kb)   | 21. GB-Welde / 5r (3)   | 22. Hove1612 / 59r (2)   | 23. LT-Vs285LXXIX / 66v (2)   | 24. NL-Lt1666 / 492r (1)   | 25. NL-Lt1666 / 492r (2)   | 26. NL-Lt1666 / 492v (1)   | 27. NL-Lt1666 / 492v (2)   | 28. PL-Kj40143 / 59v (2)   | 29. S-Skma1 / 10v (kb)   | 30. US-CAh181 / 13v (citt)   | 31. US-NHubW632 / 17r (2)   | 32. US-NYpl_Drexel5609 / 94 (kb)   | 33. US-WsVb280 / 11v  
4
Praeludium
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 2
ConcR3385 (1)1. D-LEm6-15 / I.11v (2)  
5
[Gaillarde]
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 3
A Cordt auallée
6
sans titre
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 3
ConcR71 (19)1. A-LIa475 / 23r   | 2. CZ-PnmIVG18 / 174v   | 3. D-B40141 / 29r   | 4. D-Lr2000 / 5 (2)   | 5. DB-CuDd1424 / 21v (citt)   | 6. GB-CuDd211 / 49v (2)   | 7. GB-CuDd211 / 71v (1)   | 8. GB-CuDd520 / 4v   | 9. GB-CuDd521 / 4v (rec)   | 10. GB-HuDDHO20-2 / 17 -GB-HuDDHO20-1 / 17   | 11. GB-HuDDHO20-3 / 17   | 12. GB-Lam600 / 14v (bandora/lyra viol)   | 13. GB-Lam602 / 12v (2)   | 14. GB-LblSloane1021 / 44v (2)   | 15. IRL-Dtc408-1 / 15   | 16. NL-Lt1666 / 27v   | 17. US-CAh181 / 3v (2, citt)   | 18. US-NHubW632 / 10r (2)   | 19. US-OAm_Parton / 7v (2, citt, cons)  
7
Intrada
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 4
ConcR161 (9)1. D-B40141 / 30v (2)   | 2. D-Dl_M297 / 117   | 3. D-LEm6-15 / III.1r   | 4. D-LEm6-23 / 9   | 5. D-WGuelf18.7 / III.7r   | 6. Fuhrmann1615 / 10 (1)   | 7. GB-CuAdd3056 / 28r (2)   | 8. I-PESalb2-34 / 49v   | 9. PL-Kj40143 / 30r  
8
D D'Angleterre
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 4
The Lord Zouche's Masque
ConcR289 (31)1. D-B40141 / 38v (1)   | 2. D-B40141 / 138r   | 3. D-B40141 / 138v   | 4. D-KA678 / 21r (1)   | 5. D-Kl_Montbuysson / 24r (1)   | 6. D-LEm6-15 / VIII.6r   | 7. D-LEm6-15 / X.16r   | 8. D-Lr2000 / 8   | 9. D-Ngm33748-1 / 38r   | 10. D-Usch130 / N°82   | 11. EyckFL1646 / 18r (rec)   | 12. GB-Cfm168 / 347 (kb)   | 13. GB-Cfm168(FWVB) / 347 (kb)   | 14. GB-CuDd422 / 3v   | 15. GB-CuDd423 / 33v (citt)   | 16. GB-CuDd933 / 88r (1)   | 17. GB-HAB1 / 148v   | 18. GB-Lam601 / 7v (2)   | 19. GB-LblAdd38539 / 7v (2)   | 20. Hove1601 / 106v (2)   | 21. Hove1601 / 110r (1)   | 22. LT-Vs285LXXIX / 56v (2)   | 23. MorleyFB1599 / N°23 (cons)   | 24. NL-Lt1666 / 395v   | 25. Robinson1609 / H1v (citt)   | 26. S-Skma1 / 5v (kb)   | 27. US-CAh181 / *5r (35v, 1, citt)   | 28. US-CAh182 / 74v (citt)   | 29. US-NHub7 / 81v (2)   | 30. US-WsVb280 / 8r   | 31. Vallet1615 / 91  
9
Dancket dem Herrn
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 5
Conc_379 (15)1. CH-BuF.IX.23 / 22   | 2. CH-BuF.IX.70 / 321 (3)   | 3. CH-BuF.X.11 / 11r   | 4. D-B4022 / 19v (2)   | 5. D-B40141 / 17r (1)   | 6. D-B40141 / 99v (2)   | 7. D-B40264 / 172 (#143)   | 8. D-Ngm21977 / 5r (3)   | 9. D-Ngm33748 / 5 (4, Dannckedt denn Herren.9.)   | 10. D-WGuelf18.7 / I.68r (Dancket dem Hern Conr.Newsidler)   | 11. DLEm11-26 / 5 (1)   | 12. GB-Cfm688 / 63   | 13. GB-LblSloane1021 / 111v   | 14. GB-LblSloane1021 / 112r   | 15. GB-LblSloane1021 / 113r (2)  
10
List und Neidt
 (OT)    –   D-LEm11-26 / 5
ConcR1646 (3)1. CH-SO_DA111 / 37v   | 2. D-Dl_M297 / 57   | 3. GB-LblSloane1021 / 81v (2)  

<<  In den Einträgen blättern   >>
<<   D-LEm11-26   >>


  Copyright © 2009-2023 Peter Steur, Markus Lutz